ANBI

Op deze pagina vindt u informatie over de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Bible League. Omdat Bible League aangemerkt staat als ANBI zijn giften aan Bible League aftrekbaar van de belasting.

Algemene informatie

Naam: Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding The Bible League

Doelstelling:
Waar de wereldwijde hulpbehoevende kerk groeit en volwassen wordt, legt Bible League International zich toe op het voorzien in en ontwikkelen van producten om de kerk mee uit te rusten. Want de kerk doet het werk - dat wil zeggen dat evangelisatie en gemeentestichting tot de taak van de (lokale) kerk behoren. Die taak wil BLI niet overnemen. Onze taak is uitsluitend ondersteunend: wij leveren de benodigde Bijbels en lectuur, hetzij direct aan de lokale kerk, hetzij aan organisaties die de lokale kerk ondersteunen.

RSIN-/fiscaal nummer: 802032047

Contactgegevens:
Bible League
Van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH  Apeldoorn
033-4725800
info@bibleleague.nl

Bestuurssamenstelling:

In het jaarverslag vindt u een verslag van onze uitgeoefende activiteiten, onze financiële verantwoording en ons beloningsbeleid

 Jaarverslag

Jaarverslag 2017

In het archief vindt u de jaarverslagen van eerdere jaren.

Protocollen

We streven naar een open en eerlijke relatie met onze donateurs. Goede communicatie vinden we daarom belangrijk. Dat hebben we vastgelegd in een aantal protocollen. Hieronder vindt u twee protocollen:

1. Gedragsprotocol
2. Privacystatement
3. Klachtenreglement

Statuten

Hier kunt u de statuten van Bible League lezen.

Meten en evalueren resultaten

Hier kunt u lezen hoe resultaten worden gemeten en geëvalueerd.

Meerjarenplan

Hier kunt u ons meerjarenplan downloaden.

CBF

Bible League is erkend als Goed Doel door het CBF. Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijdse controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020-417 00 03 of www.cbf.nl.

 Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoe. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbaak voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van (lokale) overheden.