500 jaar reformatie en Bible League

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de reformatie plaatsvond. De 95 stellingen van Luther vormden het startpunt van de reformatie. In Nederland wordt op verschillende wijzen stilgestaan bij deze gebeurtenis. Ook voor Bible League is het een gedenkwaardig moment. Een belangrijk punt tijdens de reformatie was namelijk het gezag dat het Heilige Woord van God heeft. Het gezag van een kerk is enkel gebaseerd op het geschreven Woord van God.

Tijdens de reformatie stonden een aantal punten centraal, de zogenoemde sola’s. Eén daarvan is Sola Scriptura; alleen de Bijbel. Het Woord van God is het enige gezag op gebied van geloof en geloofspraktijken. Aangezien de Bijbel alleen in het Latijn beschikbaar was en velen dit niet konden lezen waren mensen afhankelijk van anderen om toegang tot het Woord van God te verkrijgen. Luther maakte zich hard voor een Bijbel in een taal die iedereen kon lezen en begrijpen. Om dat mogelijk te maken heeft hij, samen met anderen, de Bijbel in de Duitse volkstaal overgezet. Zodoende kon men zelf het Woord van God lezen en onderzoeken en toepassen wat er geschreven staat.

En dat is waar Bible League ook nu naar streeft, dat mensen overal ter wereld toegang hebben tot Gods Woord en dit kunnen lezen en begrijpen. In het Woord van God leren mensen namelijk ook over de andere sola’s. Zoals Sola Fide; alleen verlossing door geloof. De Bijbel leert ons dat we alleen door geloof, dankzij het volbrachte offer van Jezus Christus, uit genade gerechtvaardigd zijn. Het uiteindelijke doel om mensen met Gods Woord te bereiken is dat zij tot geloof komen.

Bible League ondersteunt wereldwijd lokale hulpbehoevende kerken zodat mensen in staat worden gesteld Gods Woord te lezen en begrijpen. Tijdens de reformatie stond centraal dat mensen en de kerk zich moeten baseren op het Heilige Woord van God. Daarvoor is het van essentieel belang dat mensen en kerken beschikken over Gods Woord en kunnen lezen en begrijpen wat er staat. En dat geldt vandaag nog steeds.

Tijdens het vieren van 500 jaar reformatie is het nog steeds actueel dat mensen Gods Woord niet kunnen lezen en begrijpen en zich baseren op andere leerstellingen dan wat er in de Bijbel staat. Daar wil Bible League verandering in brengen. Door lokale hulpbehoevende kerken te ondersteunen met Bijbels, studiemateriaal en training krijgen mensen toegang tot Gods Woord en kunnen ze leren lezen en begrijpen wat er geschreven staat.