Werken bij Bible League

Leestijd: 5 minuten

Werken bij Bible League

Bedankt voor je interesse in werken voor Bible League. Onderstaand lees je meer over werken bij Bible League en welke vacatures er momenteel zijn. Los van eventuele vacatures kun je je aanmelden als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar info@bibleleague.nl en wij nemen contact met je op over de mogelijkheden.

Je leest hieronder over onze cultuur, onze kernwaarden en het Statement of Faith (geloofsbelijdenis). Hierin staat beschreven waar Bible League in gelooft.

Onze cultuur

De cultuur binnen Bible League wordt gevormd door medewerkers die toegewijd zijn aan de missie van Bible League International. In een sfeer van wederzijds respect wordt onderling samengewerkt. We creëren een omgeving waarbinnen we streven naar innovatie en efficiëntie. Medewerkers worden aangemoedigd om zich verder te ontwikkelen. In het werk van Bible League neemt gebed een belangrijke plaats in. Medewerkers bidden dan ook voor het werk, voor elkaar en voor donateurs. Binnen de cultuur staan deze drie punten centraal:

  • Medewerkers van Bible League werken als één lichaam om dat ene doel te bereiken, namelijk het toerusten van hulpbehoevende kerken zodat mensen Gods Woord leren lezen en begrijpen;
  • We streven naar professionele, geestelijke en persoonlijke groei;
  • We werken samen met lokale, landelijke en wereldwijde partners om de wereld bekend te maken met Gods Woord.

Onze kernwaarden

We geloven dat de wereld boven alles Gods Woord en Jezus Christus nodig heeft.

Zonde is de wortel van alle problemen in de wereld. Daarom moet dat als eerste opgelost worden, voordat al het andere opgelost kan worden. Alleen Gods Woord en Zijn Heilige Geest maken echte verandering van binnenuit mogelijk.

We geloven dat de bediening van Bible League toebehoort aan God.

We zijn afhankelijk van God voor het succes van onze bediening en zijn onderdanig aan Zijn wil.
We werken alsof het van ons afhankelijk is en we bidden omdat we weten dat het van Hem afhankelijk is.

We geloven dat integriteit te belangrijk is om als vanzelfsprekend te zien.

We zijn eerlijk en oprecht in de cijfers die we rapporteren, de verhalen die we vertellen en de indruk die we bij anderen achterlaten. Elke medewerker heeft de vrijheid (het recht) en de verantwoordelijkheid (plicht) dat dit gebeurt.

We geloven dat we verantwoording dienen af te leggen aan God en mensen.

God heeft ons geroepen om goede rentmeesters te zijn over Zijn middelen, om efficiënt en effectief te zijn in alles wat we doen. Door middel van gepaste rapportages geven we openheid en bieden de mogelijkheid om de vervulling van onze taken te onderzoeken.

We geloven in het waarderen van onze ministry partners.

We waarderen onze donateurs door hen te rapporteren over het werk, hen te betrekken bij het werk en door beschikbaar te zijn voor hen. We waarderen onze veldpartners door te voorzien in hun nood; zowel in gebed als financieel.

We geloven dat alle medewerkers gewaardeerd en gerespecteerd moeten worden en aangemoedigd tot persoonlijke groei en nieuwe initiatieven.

We verwachten van alle medewerkers dat zij een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben en gecommitteerd zijn aan de missie van Bible League. We voorzien elke medewerker van de benodigde training en tools om zijn/haar werk goed uit te kunnen voeren. We werken samen aan een sfeer waarin we elkaar bemoedigen, opbouwen en dienen.

We geloven dat innovatie en aanpassingen nodig zijn om efficiënt en effectief te zijn en blijven.

We staan open voor veranderingen in alle lagen van de organisatie, en we ondersteunen nieuwe ideeën die helpen om ons werk efficiënt en effectief te doen.

Statement of Faith

  1. We geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, unieke, onfeilbare Woord van God is.
  2. We geloven dat er slechts één God is, de Drie-enige van alle eeuwen: de Vader, Zoon en Heilige Geest.
  3. We geloven in de godheid van onze Heere Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven, in Zijn tekenen, in Zijn plaatsvervangende, verzoenende dood door Zijn vergoten bloed, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader, en in Zijn persoonlijke wederkomst in kracht en heerlijkheid.
  4. We geloven dat voor de redding van verloren en zondige mensen bekering door de Heilige Geest absoluut essentieel is.
  5. We geloven in de krachtige werking van de Heilige Geest, door wiens inwoning een christen in staat wordt gesteld om een godvruchtig leven te leiden.

  6. We geloven in de opstanding van zowel hen die gered zijn als hen die verloren gaan; voor hen die gered zijn de wederopstanding ten leven, en voor hen die verloren zijn de wederopstanding ter verdoemenis.
  7. We geloven in de geestelijke gemeenschap van gelovigen in onze Heere Jezus Christus.

Vacatures

De vacature van relatiebeheerder kerken (16u) is op dit moment gesloten. Er vinden momenteel eerste gesprekken plaats.
Mocht je toch interesse hebben, stuur ons dan een e-mail en dan zetten we je op de ‘wachtlijst’.

Beloningsbeleid

Beloning directie en personeel

De beloning van directie en personeel is gebaseerd op de loonschalen van de cao Sociaal werk. Wijzigingen in het loon worden bepaald op basis van het functioneren. De beloning van de directeur was in 2019 € 41.249.

Bezoldiging directie

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2019. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Bible League de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties‘ (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen.

De weging van de situatie bij Bible League vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 295 punten met een maximaal jaarinkomen van € 77.792 (1FTE/12mnd.). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 41.249 voor E.F. van Heusden. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven (voor E.F. van Heusden met een bedrag van € 42.292) binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 187.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.