Verantwoording

Leestijd: 6 minuten

Rentmeesterschap

Bible League dient wereldwijd lokale kerken. Dat doen we in afhankelijkheid van God. Dat maakt dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de middelen die donateurs toevertrouwen aan het werk voor Gods Koninkrijk. We geloven dat God ons geroepen heeft om goede rentmeesters te zijn over Zijn middelen, om efficiënt en effectief te zijn in alles wat we doen.

We leggen verantwoording af aan God over hoe we met Zijn zegeningen omgaan. We leggen naar jou verantwoording af hoe we omgaan met je ondersteuning van het werk van Bible League, zowel in gebed als in giften.

Om dit te waarborgen volgt Bible League Nederland de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’, ‘SBF-code voor Goed Bestuur’, ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen’ en de ‘Richtlijn Financieel Beheer goede doelen’.

Daarnaast heeft Bible league een aantal reglementen en protocollen gericht op bestuur, directie, gedrag en klachten. Deze vind je op deze pagina onder ‘Protocollen’.

Impactverslag

In onze impactverslagen vertellen we je graag in een paar bladzijden in woord en beeld wat de impact van ons wereldwijde werk was.

ANBI

Bible League staat aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aan Bible League aftrekbaar zijn van de belasting.

Algemene informatie
Naam

Stichting voor Wereldwijde Bijbel verspreiding The Bible League

Doelstelling

Waar de wereldwijde hulpbehoevende kerk groeit en volwassen wordt, legt Bible League International (BLI) zich toe op het voorzien in en ontwikkelen van producten om de kerk mee toe te rusten. Want de kerk doet het werk – dat wil zeggen dat evangelisatie en gemeentestichting tot de taak van de (lokale) kerk behoren. Die taak wil BLI niet overnemen. Onze taak is uitsluitend ondersteunend: wij leveren de benodigde Bijbels en lectuur, hetzij direct aan de lokale kerk, hetzij aan organisaties die de lokale kerk ondersteunen.

Bankgegevens

IBAN: NL69INGB0006991023
BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Bible League
Van ’t Hoffstraat 26 A
3863 AX  Nijkerk
033 – 472 58 00
info@bibleleague.nl

RSIN/ANBI: 802032047
KVK: 41173993

Bestuurssamenstelling

Floris van den Dool
Rol in bestuur: voorzitter
Nevenfuncties: bestuurslid bij Bible League International, bestuurslid bij St. collectieve deelneming ALS investment fund

Jan Turkenburg
Rol in bestuur: vice-voorzitter
Hoofdfunctie: eigenaar bij Nieuwewegen
Nevenfunctie: bestuurslid bij Bible League International

Jurg van der Vlies
Rol in bestuur: penningmeester
Hoofdfunctie: accountmanager grootzakelijk Rabobank
Nevenfunctie: voorzitter jeugdclub Sola Gratia

Els ten Voorde
Rol in bestuur: algemeen lid
Hoofdfunctie: persoonlijke coach

José Nieuwenhuis
Rol in bestuur: algemeen lid
Hoofdfunctie: zelfstandig projectmanager HR en zorg
Nevenfunctie: secretaris gezinshuis De Grote Geer

Comité van aanbeveling

Ds. A. Beens

Ds. O. Bottenbleij

Dhr. O.G.A. Honders

Ev. P. van der Hoff

Ds. C. Kelemen

Drs. I.A. Kole

Ev. A. van de Sande

Prof. dr. ir. E. Schuurman

Mr. C.G. van der Staaij

Ds. A. van der Veer

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. D.J. van Vuuren

Jaarverslag

In de onderstaande jaarverslagen vind je een verslag van onze uitgeoefende activiteiten, onze financiële verantwoording en ons beloningsbeleid.

Jaarverslagen van voorgaande jaren

Protocollen

We streven naar een open en eerlijke relatie met onze donateurs. Goede communicatie vinden we daarom belangrijk. Dat hebben we vastgelegd in een aantal protocollen:

Melding maken

Bible League streeft naar een open sfeer van wederzijdse ondersteuning. Respect voor elkaar, gelijkwaardige integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarbij sprake is van ongewenst gedrag. Bible League hecht daarom aan het hebben van een vertrouwenspersoon.

Binnen Bible League is een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld, bij wie jij als medewerker, vrijwilliger of donateur terecht kunt als je te maken krijgt met de volgende zaken: verbaal, psychisch en fysiek geweld, agressie, ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie of niet-integer handelen (of andere zaken die niet in overeenstemming zijn met de algemene gedragscode of het vermoeden van een strafbaar feit).

Harry Blok is onze interne vertrouwenspersoon en Wilma Nieuwenhuis is onze externe vertrouwenspersoon. Als melder kun je naar eigen keuze één van beide vertrouwenspersonen benaderen, via één van de onderstaande meldformulieren.

Meldformulieren
Klachtprotocollen

Meer

Doelrealisatie

In het meerjarenbeleidsplan worden veel doelen gesteld. Uiteindelijk gaat het erom dat die doelen niet alleen gesteld worden, maar ook gerealiseerd. Daarom vind je hieronder een bestand waarin we toelichten hoe de resultaten gemeten en geëvalueerd worden, waarna in het tweede bestand deze evaluatie ook daadwerkelijk toegepast wordt op het vorige meerjarenbeleidsplan, namelijk die van 2018-2023.

CBF

Bible League is erkend als goed doel door het CBF. Wat deze erkenning inhoudt en het bijbehorende CBF-Erkenningspaspoort vind je hieronder.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.